A&C Chính Thức Đổi Thương Hiệu Và Giao Dịch Độc Lập